Základní informace

 •  individuální péče – nízký počet žáků ve třídě
 •  rodinné prostředí malotřídní školy
 •  důraz na osobní potřeby Vašeho dítěte
 •  kvalifikovaná výuka žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 •  filozofie komunitní školy
 •  areal školy – velká přírodní zahrada navazující na přírodu v okolí obce
 •  kvalitní předškolní výuka dle našeho ŠVP
 • školní jídelna jako součást areálu ZŠ a MŠ
 •  děti od 2-6 let
 •  měsíční školkovné 250,- Kč
             Kontakt: 516 463 325, zs.prosetin@seznam.cz  

     Východiska koncepce MŠ:

A/ RESPEKT KE SVÝM POCITŮM A POTŘEBÁM
 
 Uspokojení přirozených lidských potřeb je základem výchovně vzdělávací práce, jejich neuspokojení má dalekosáhlý vliv na celkové zdraví člověka.
 
Tělo patří k životu a má-li dobře fungovat je třeba, aby mělo vše, co ke svému fungování potřebuje. Pocity, jejichž prostřednictvím k nám naše tělo promlouvá, nás jasně upozorňuje na rozpory mezi naší představou a realitou – tělo kotví ve fyzické realitě a nepodléhá iluzím, které si spřádáme v naší mysli. Být pozorný k sobě, znamená být pozorný ke svému tělu, vnímat své pocity, potřeby. Rovnováhu považuji za dynamický proces. Pocit rovnováhy je relativní, protože každý jednotlivec jej dosahuje za rozdílných předpokladů a podmínek. Své zdraví ovlivňujeme svým chováním, postojem k sobě a svému tělu, vnímáním svých pocitů a potřeb.
Vytváříme v mateřské škole prostředí důvěry a bezpečí, dbáme na každodenní uspokojování potřebfyziologických (toaleta, jídlo, pití, pohyb, hra, spánek, odpočinek, teplo) a dalších potřeb dítěte s respektem k jeho individualitě ( potřeba bezpečí, sounáležitosti, uznání, seberealizace...).

 

B/ RESPEKT K POTŘEBÁM JEDNOTLIVCE, SPOLEČNOSTI, CELKU
 
Teprve až pokácíte poslední strom, až ulovíte poslední rybu, až otrávíte poslední řeku, příjdete na to, že peníze se nedají jíst.“ indiánský náčelník Geronimo
 1.  budování pozitivního vztahu k přírodě
 2. poznávání souvislostí vztahů přírody a vlivu člověka 

C/ ROZVOJ KOMUNIKACE SPOLUPRÁCE

 
"Schopnost spolupráce a komunikace s druhými lidmi je základem, bez něhož by člověk nebyl tím, co je - jsou zrcadlem, ve kterém můžeme spatřit pravou hodnotu sebe sama." H.Vertelmanová 
Vytváříme podmínky pro vzájemnou komunikaci dětí, učitelek, provozních zaměstnanců, rodičů:
 
 • otevřenost
 •  konkrétní zpětná vazba
 •  vyjádření bez posuzování a odsuzování
 •  naslouchání sobě i druhému
 •  vytváření prostoru pro domluvu a řešení konfliktů
 •  dodržování dohody:" domlouváme se slovy, ne rukama"
 •  vzájemně se díváme do očí 
Cíle a metody rozvoje: 
 •  prožitkové učení s využitím principu spontánnosti, objevování a hledání souvislostí, experimentování a hry...
 •   logopedická cvičení (podnětné prostředí, mluvní vzor, rozvíjení hrubé a jemné motoriky, dechová a fonační cvičení, rozvoj artikulačních orgánů).
 
Řeč a motorika se vzájemně ovlivňují. U dítěte začíná rozvoj řeči současně s pohybem již od útlého věku. Poruchy motoriky se promítají i do jemných mechanismů řeči ( Kábele 1988). Ve výchově řeči je pohybová výchova úzce spjata s jazykovou výchovou a zároveň tvoří součást preventivní logopedické péče (Antušeková )