ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2021/2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN,

okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

592 64    Prosetín  70

IČO 75022893

Tel: 516 463 325

Č. j. 20/2021

                                                                                                                                                            V Prosetíně 28. 4. 2021

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

  Ředitelka Základní školy Prosetín a Mateřské školy Prosetín, okr. Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Prosetín 70, 592 64, IČO 75022893, e-mail: zs. prosetin@seznam.cz, telefon: 516 463 325

od školního roku 2019/2020

u dětí s těmito registračními čísly:

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

 

Odůvodnění:

  Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává u ředitele ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín, okr. Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Vysočina, Odbor školství, mládeže a sportu, Žižkova 57, Jihlava, 587 33.

Datum zveřejnění:              28. 4. 2021

 

 

……………………………………………………..                              

Mgr. Ilona Lukášková, ředitelka                                                                           otisk úředního razítka