Rozhodnutí o přijetí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN,

okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

592 64 Prosetín 70

IČO 75022893

Tel: 516 463 325

Email: zs.prosetin@seznam.cz

Č. j. 27/2019

V Prosetíně 24. 4. 2019

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka Základní školy Prosetín a Mateřské školy Prosetín, okr. Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Prosetín 70, 592 64, IČO 75022893, e-mail: zs. prosetin@seznam.cz, telefon: 516 463 325

od školního roku 2019/2020

u dětí s těmito registračními čísly:

24, 25, 26

 

Odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává u ředitele ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín, okr. Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Vysočina, Odbor školství, mládeže a sportu, Žižkova 57, Jihlava, 587 33.

Datum zveřejnění: 24. 4. 2019

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN,

 

okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

 

592 64 Prosetín 70

 

IČO 75022893

 

Tel: 516 463 325

 

Email: zs.prosetin@seznam.cz

 

 

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

 

 

Registrační číslo = PŘIJÍMÁ SE / NEPŘIJÍMÁ SE

 

číslo jednací

 

 

 

 

 

31

PŘIJÍMÁ SE

32

PŘIJÍMÁ SE

33

PŘIJÍMÁ SE

34

PŘIJÍMÁ SE

 

 

 

 

 

 

 

Datum zveřejnění: 20. 5. 2019

 

 

 

Datum sejmutí: 7. 6. 2019

 

  

 

Mgr. Ilona Lukášková, ředitelka