Srdečně zveme všechny děti a rodiče na

  

Zápis do Mateřské školy Prosetín

 

 DŮLEŽITÉ!!!!

Organizace zápisu do mateřské školy

na školní rok 2021/2022

 

Zápis bude probíhat v květnu, a to bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců z důvodů epidemiologických opatření.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne od 2. do 16. 5. 2021.
Proběhne pouze formální část zápisu.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání možné doručit škole následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (34jmgtk),
 2. e-mailem 
 3. poštou, uzamykatelná schránka u vstupu do základní školy,
 4. podat osobně - jen ve výjimečných případech a pouze po telefonické domluvě.

 

Podrobné informace:

Zákonný zástupce, který chce své dítě zapsat do mateřské školy, vyplní a podepíše formuláře:

Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy.

Zákonný zástupce odevzdá vyplněné tiskopisy do 16. května 2021 jedním z výše zveřejněných způsobů.

Po doručení bude přiděleno dítěti registrační číslo, které bude rodiči oznámeno emailem.

O přijetí dítěte k docházce rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30 dnů od podání žádosti, v případě složitějších případů do 60 dnů podle platných kritérií.
Dle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, jsou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole (vchodové dveře mateřské školy) a webových stránkách školy alespoň na dobu 15 dnů.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
Rozhodnutí, kterými se zamítá žádost o přijetí (= záporná rozhodnutí) se oznamují způsobem, který upravuje správní řád. Lze je doručovat např. v budově školy, kam si pro ně zákonní zástupci dítěte osobně přijdou.
 
 
 
 • individuální péče – nízký počet žáků ve třídě

 • rodinné prostředí malotřídní školy

 • důraz na osobní potřeby Vašeho dítěte

 • kvalifikovaná výuka žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

 • filozofie komunitní školy

 • areal školy – velká přírodní zahrada navazující na přírodu v okolí obce

 • kvalitní předškolní výuka dle našeho ŠVP

 • děti od 3-6 let

S sebou:

rodný list dítěte

občanský průkaz

kontakt: 516 463 325, 734 630 450, zs.prosetin@seznam.cz