Národní plán obnovy MŠMT

Národní plán obnovy (dále jen NPO) je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou
unií – Next Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026
z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Jednou z komponent v gesci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta
3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.
MŠMT se zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol, čímž přispěje k proměně obsahu
vzdělávání. V rámci této podpory školy obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými
digitálními technologiemi. Školy si tak budou moci zakoupit digitální učební pomůcky pro rozvoj
informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, např. robotické stavebnice, 3D
tiskárny a pera, zařízení pro využití rozšířené či virtuální reality atd., ale také tablety, notebooky,
chromebooky apod., pokud těmito základními digitálními technologiemi ještě nejsou školy
vybaveny. Zároveň školy obdrží finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro
znevýhodněné žáky za účelem prevence vzniku digitální propasti. Formou bezplatné zápůjčky tak
budou moci žáci využívat základní mobilní digitální zařízení, např. notebook, chromebook, tablet
nebo software, aby se mohli zapojit v běžné výuce nebo distančním způsobem.

DOUČOVÁNÍ – NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Rozhodnutím č. MSMT 23758-10/2022 byly na účet Kraje Vysočina poskytnuty finanční
prostředky určené právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy (s výjimkou ZŠ
zřizované při zdravotnickém zařízení) a střední školy, zřizované krajem nebo obcí, které poskytují
vzdělávání ve školním roce 2022/2023 za účelem individuálního nebo skupinového doučování.

VÍCE ZDE